تاتو بدن در قزوین

تاتو بدن در قزوین: در بخش 41 از دفتر اول کتاب مثنوی معنوی شعری می خوانیم؛ که روزی فردی برای خال یا تاتو (کبودی) زدن نقش شیر نزد استاد (دلاکی) ... ادامه مطلب